×

پروژه آماز میزان درآمد افراد

۵۰۰ تومان

تحقیق مسووليت مدني

۱,۲۰۰ تومان

تعداد مدارس کل کشور از سال تحصيلی 57-56 تا 74-73

۵۰۰ تومان

ادبیات نظری تحقیق توسعه ، اطلاعات و فناوري اطلاعات و دولت الكترونيك

۱,۲۰۰ تومان

پروژه آماز میزان درآمد افراد

۵۰۰ تومان

بررسی وضعیت تحصیلی پسران نسبت به دختران

۵۰۰ تومان

بررسي وضعيت خدمات تحويل مدرك و امانات بين كتابخانه اي (جدول و نمودار )

۲,۰۰۰ تومان

بررسی میزان سازگاری عناوین مقالات فارسی با محتوای آنان (جدول )

۱,۰۰۰ تومان

بررسی نیازهای اطلاعاتی محققین علوم زلزله

۱,۰۰۰ تومان

پروژه آمار بررسی عملکرد طرح تعمیم خدمات کتابخانه ای

۵۰۰ تومان
0